Aviso legal

AVISO LEGAL

 

 

Titularidades do Portal


TENZAS, S.C. con domicilio en Lugo, rúa Miguel de Cervantes, nº 51 e con CIF J27409689 é a titular do portal http://www.tenzas.es y pono a disposición dos usuarios de Internet, co fin de proporcionar información sobre os servizos que se prestan baixo a marca rexistrada TENZAS.

 

Condicións de Uso


Tenzas, S.C. en cumprimento do estipulado na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE) pon o presente Aviso Legal á sua disposición na súa condición de usuario da URL: www.tenzas.es ó considerarse usuario toda persoa que acceda a esta páxina web. 

O acceso, navegación e o uso da web supón un acto de aceptación tácita por parte do usuario dos presentes termos e condicións de uso no momento no que o Usuario acceda á mesma. 

Tenzas, S.C. resérvase a facultade de modificar en calquera momento o presente Aviso Legal, ou calquera outra das condicións que resulten de aplicación. 

O simple acceso polo usuario a www.tenzas.es suporá a aceptación de todas e cada unha das modificacións introducidas. Por iso Tenzas, S.C. recomenda ó usuario ler atentamente o presente Aviso Legal cada vez que acceda ó portal. 
 

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

 

Todos os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial sobre os contidos (incluíndo entre outros textos, imaxes, deseños, fotografías, software, bases de datos, artigos, etc) son titularidade de Tenzas, S.C. ou foron obtidas coas autorizacións correspondentes para o emprego de tales contidos e para a súa inclusión no portal web, polo que está prohibida a súa utilización sen la expresa autorización por parte dos titulares dos dereitos. 

As marcas, nomes comerciais, logos e calquera outro signo distintivo que se atope no portal son propiedade de Tenzas, S.C. ou dispón do correspondente licenciamento para o seu uso.

O usuario poderá realizar unha copia privada dos contidos única e exclusivamente para o seu uso persoal. Todo uso o explotación distinto do anterior precisará dunha autorización previa e por escrito de Tenzas, S.C.

En concreto, prohíbese ó usuario reproducir, distribuír, comunicar publicamente (incluído o dereito de posta a disposición), transformar os mesmos con fins comerciais ou lucrativos. 

En ningún caso se pode entender o acceso a e/ou a descarga dos arquivos que integran a páxina como autorización para calquera tipo de licenciamento de uso ou comercialización dos mesmos. Non está permitido suprimir ou manipular o distintivo do copyright ou marca e calquera outra indicación que reflicta la suxeición do obxecto a dereitos de autor, marca rexistrada ou calquera outro signo distintivo así como os sistemas de protección ou pegadas dixitais que puideran ser incluídos nos contidos.

 

 

 

Política de Enlaces


Os enlaces ou vínculos web que se establezan a este web dende calquera outra deben sempre facerse á páxina principal polo que non está permitido utilizar “frames” ou mecanismos que alteren ou varíen o deseño e contidos incluídos no portal. 

Os enlaces inseridos neste portal teñen fin informativo. Tenzas, S.C. non se responsabiliza dos contidos ou webs ós que puideran redireccionar este portal.

 

Lexislación e Xurisdición Aplicable


A lexislación aplicable ó contido deste portal será a lexislación española. Calquera controversia que puidera derivarse do acceso ou o emprego deste portal someterase á exclusiva xurisdición dos Xulgados e Tribunais da cidade de Lugo.

 

Exención de Responsabilidade

Tenzas, S.C. porá os medios razoables á súa disposición para que os contidos e servizos incluídos na súa páxina web sexan exactos e se atopen actualizados. 

Os contidos son expostos con carácter xeral e o seu fin é meramente informativo, en ningún momento Tenzas, S.C. responderá da veracidade ou exactitude dos contidos proporcionados, sexan propios ou de terceiros. 

Tenzas, S.C. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, entre outros, erros ou omisións nos contidos, erros no sistema informático, falla de dispoñibilidade do portal, ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

Protección de datos persoais.

Os datos recollidos a través dos formularios de recollida de datos do Portal serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do que é responsable Tenzas, S.C.. Esta entidade tratará os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de xestionar a relación cos seus clientes e promocionar as actividades da empresa. Do mesmo xeito, Tenzas, S.C. cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos. 

Pulsando o botón de “enviar mensaxe” do correspondente formulario, o usuario consinte de forma expresa que os seus datos poderán ser empregados para o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico ou por calquera outro medio. Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco son obrigatorios polo que en caso de que o usuario non facilite os datos correspondentes, Tenzas, S.C. poderá á súa sola discreción denegar a correspondente información.

El usuario poderá revocar o consentimento prestado y exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose a tal efecto á dirección sinalada na táboa que se inclúe a continuación.

 

 

Razón social

Tenzas, S.C.

Domicilio Social

Rúa Miguel de Cervantes, nº 51 - Entreplanta

Teléfono

+34 982 80 91 54

FAX

+34 982 80 91 54

Email

info@tenzas.es

CIF

J-27409689

 

 

Galego