Propiedade

  • Investigación da propiedade e localización de fincas.
  • Confección de inventarios de bens e dereitos da Administración local.
  • Inscrición no Rexistro da Propiedade.
  • Estudio físico-legal de parcelas previo a execución de calquera tipo de proxecto.
  • Expedientes de deslinde de montes veciñais e de termo municipal.
Galego